روز معلم

برنامه امتحانات پایانی خرداد 1400 به صورت کلاس به کلاس

معرفی و گزینش فرماندهان واحد های مقاومت پیشگام جهت فعالیت در سال تحصیلی 1400-1401

ثبت نام و سفارش کتاب درسی توسط اولیا و دانش آموزان

امتحانات پایانی نیم سال اول (دیماه 99) از 6 دیماه لغایت 24 دیماه برگزار میشود

فیلم آموزش ورود و شرکت دانش آموزان در آزمونهای پایانی نیم سال اول و دوم سال تحصیلی 1399-1400 هنرستان کاردانش کارآفرینان

رشته های هنرستان کاردانش کارآفرینان

فرم ها

0
دانش آموزان
0
معلمین
0
کلاس ها
0
رشته ها