طرح همدلی

این فرم به منظور طرح همدلی و کمک به دانش آموزان نیازمند هنرستان میباشد.

دانش آموزانی که درخواست کمک دارند میتوانند با پر کردن فرم زیر درخواست خود را ارسال کنند.