عقد قرارداد جدید بیمه تکمیلی فرهنگیان از دی ماه

♦️عقد قرارداد جدید بیمه تکمیلی فرهنگیان از دی ماه

🔺معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش:

🔹قرارداد فعلی بیمه تکمیلی پایان آذرماه به اتمام می رسد. استعلام قیمت از شرکت ها را شروع کردیم و دو هدف مشخص داشتیم. نخست آنکه فعالیت های ما محدود نشود و بتوانیم همان ۱۳ فعالیت بلکه بیشتر از آن را ارائه کنیم و دوم آنکه شوک قیمتی برای فرهنگیان نداشته باشیم.

🔹با توجه به موارد مشخص شده، استعلام قیمت ها انجام و در راستای صرفه و صلاح فرهنگیان اقدام می کنیم.