پرداخت همه هزینه های درمانی دانش آموزان در داخل و خارج از مدارس

🔸️ پرداخت همه هزینه های درمانی دانش آموزان در داخل و خارج از مدارس

کریمی فر، مدیرکل تعاون و پشتیبانی آموزش و پرورش:
🔹بیمه حوادث دانش آموزی شبانه روزی است و بر اساس آن، دانش آموزان در هر مکان و هر ساعتی از شبانه روز، زیرپوشش خدمات بیمه ای هستند.

🔹مبلغ این بیمه به ازای هر دانش آموز ۵ هزار و ۹۵۰ تومان است که براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، دانش آموزان ملزم به پرداخت آن هستند.

🔹این بیمه شامل خدمات جراحی، کلینیکی، پاراکلینیکی، غرامت نقص عضو و دیه فوت می شود.

🔹مدت زمان بیمه حوادث دانش آموزی از اول مهر ۹۹ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ است.