آزمون نهایی نیم سال اول کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان دوم پایه یازدهم – مهدی سالاروند