آزمون نهایی نیم سال اول کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان سوم پایه یازدهم – مهدی سالاروند